דרוש לחיפה - אוויר לנשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

דיגומים סביבתיים מפרץ חיפה 2010-2015

 

 

להורדת הדו"ח

 

דיגום מזהמי אוויר נערך עבור "חומרים שאינם נמדדים במסגרת הניטור הרציף של מערך ניטור אוויר ארצי, מאחר שעבורם לא קיימים מכשירי ניטור רציף, או שהניטור הרציף קיים במספר קטן של אתרים"[1]. המזהמים נדגמים בהתאם לתכנית הדיגום הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה.

 

תכנית דיגומים שנתית

"המשרד מכין תכנית לבדיקות סביבתיות בתדירות גבוהה בנקודות שונות ברחבי הארץ כולל במוקדי זיהום כמו מפרץ חיפה על מנת לאפיין את איכות האוויר, דבר שיאפשר בעתיד לראות שינויים באיכות האוויר בעקבות פעילות המשרד להפחתת פליטות."[2]

אכן ניתן לראות שבשנת 2014 הייתה עליה גדולה במספר הדגימות בכל נקודת דגימה (25-26 סבבי דגימות למזהמים שונים בכל נקודת דגימה). עם זאת בשנת 2015 עד חודש יוני (זמן הורדת הנתונים) היו זמינים נתונים עד אמצע חודש מרץ 2015 בלבד כך שבשלושת חודשי שנת 2015 הראשונים נערכו 4 סבבים דגימות. אם נתונים אלה משקפים את סבבי הדגימות שאמורים להתבצע לכל אורך שנת 2015 אזי יערכו כ- 16 סבבים בלבד.

 

 

נקודות הדיגום

נקודת דיגום

כתובת

מספר מזהמים

*לא כל המזהמים נדגמו לאורך כל התקופה

הערות

משטרת מ. חוף

אלבז 2 חיפה

20

הדיגומים הופסקו בשנת 2012

חורב 8 חיפה

חורב 8 חיפה

20

הדיגומים הופסקו בשנת 2013

בן צבי 6 קריית חיים

בן צבי 6 קריית חיים

26

2010-2015

בי"ס תל חי

הגליל 107, נווה שאנן, חיפה

24

2010-2015

אורט דפנה קריית ביאליק

דפנה 54, קריית ביאליק

11

הדיגומים הופסקו בשנת 2013

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה

יעקב מושלי 7, חיפה

15

2010-2015

קופ"ח מכבי

הרצל 73, חיפה

24

הדיגומים החלו בשנת 2013

קריית בנימין

יוסף קארו, קריית בנימין, קריית אתא

25

2010-2015

 

 

המזהמים הנדגמים והתקנות

ערכי היעד והסביבה:
טבלת ערכי סביבה ויעד, מנ"א
הטבלה לקוחה מאתר מערך ניטור אוויר ארצי

 

ערכי יעד - ערכים לנוכחותם באוויר של מזהמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008בפרקי זמן נתונים, שחריגה מהם מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכסים או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח, שיש לשאוף להשיגם כיעד. ערכי יעד אינם מחייבים על פי החוק, אך יכולים להצביע על אזורים שהרמה הסביבתית בהם גבוהה ביחס לאזורים אחרים [5]

ערכי סביבה - ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, שייקבעו על בסיס ערכי היעד והידע המדעי והטכנולוגי העדכני, ובהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה מערכי היעד. חריגה מערכי הסביבה אסורה על פי החוק [5]

לגבי חומרים מסרטנים או חשודים כמסרטנים - "ההנחה היא כי אין סף חשיפה בטוח וכי באופן תיאורטי כמות כלשהי של חומר מסרטן, אפילו הקטנה ביותר, עלולה לגרום בעתיד להתפתחותה של מחלה ממארת" [4]

מזהמים מסרטנים ודאיים בבני אדם - ארסן, בנזו א-פירן, בנזן, טטרכלורואתילן, כרום שש ערכי ותרכובותיו, פורמאלדהיד, קדמיום וחלק מתרכובות הניקל.

מסרטנים סבירים בבני אדם - טריכלורואתילן, כספית, 1,3 בוטדיאן ו- 1,2 דיכלורואתאן.

חשודים כמסרטנים בבני אדם - מתילן כלוריד וסטירן.

 

 

השוואת הממצאים לתקנות - מפרץ חיפה 2010-2015

תדירויות הדיגומים

הדיגומים נעשים בפרקי זמן של יממה ולכן יש להשוות את התוצאות המתקבלות לערכי ייחוס יממתיים. מתוך 17 המזהמים שנדגמו ל-6 מזהמים בלבד נקבעו ערכי סביבה יממתיים בתקנות חוק אוויר נקי. באף אחד מהם לא היו חריגות. לשאר המזהמים, אם יש ערכי סביבה מחייבים בחוק, הם ערכי סביבה שנתיים בלבד. כדי שניתן יהיה להשוות לערך הסביבה השנתי יש צורך בדיגום שבועי כדי לחשב ממוצע שנתי.היות ואין דיגומים בתדירות כזו הושוו ערכי המזהמים הללו לערכי היעד היממתיים, במידה ויש להם כאלה בחוק אוויר נקי. ערכי היעד כאמור אינם מהווים עבירה על החוק אך יש לשאוף אליהם בכדי למנוע חשש לפגיעה בבריאות.

"המשרד להגנת הסביבה הכין תכנית דיגום רב שנתית, אשר תבוצע בהתאם לזמינות תקציב. הבדיקות אמורות להתבצע בתדירות גבוהה כדי שניתן יהיה לאפיין הן ריכוזים קצרי טווח והן ריכוזים שנתיים" [1]

כאמור, הכמות המועטה של הדיגומים, עבור רוב המזהמים, לא מספיקה כדי לקבוע חריגה. במקרים בהם ערכי הסביבה המחייבים עפ"י תקנות חוק אוויר נקי מתייחסים לממוצעים שנתיים בלבד, אם לא מבוצעת דגימה שבועית, לא ניתן לחשב ממוצע שנתי ולכן לא ניתן לקבוע חריגה עפ"י חוק ולהעמיד לדין כמו כן לא ניתן לראות מגמות של ריכוזי מזהמים באוויר לאורך השנים כיוון שיש צורך בממוצעים שנתיים.

התייחסות מבקר המדינה לעניין תדירויות הדיגום: "כדי לחשב ממוצע שנתי של ריכוז חומרים מסוימים באוויר ולקבוע להם תקנים שנתיים, כגון ערכי סביבה וערכי התרעה, יש לבצע 52 דגימות בשנה, כלומר פעם בשבוע. ואולם בתכנית לביצוע דגימות שהכין המשרד להג"ס באוקטובר 2010 נקבע כי הבדיקות תערכנה אחת לשבועיים (כל 15 יום) כלומר 26 פעמים בשנה.....המשרד להג"ס לא עמד אף ביעד המופחת שקבע לעצמו, ובשנים 2011 ו-2012 נעשו דגימות מעטות למדי, ולכן אי-אפשר להסיק מהן מסקנות ברורות ולראות מגמות בריכוזי המזהמים השונים". [3]

שנת 2014 הייתה השנה היחידה שבה נערכו דגימות תדירות - 26 דגימות לרוב המזהמים.

סטירן, החשוד כמסרטן בבני אדם, לא נמדד כלל.

לפירוט: נספח תדירויות דיגומים סביבתיים - מפרץ חיפה 2010-2015

 

 

תוצאות הדיגומים

הנתונים לקוחים מאתר מערך ניטור אוויר ארצי.

זמן הורדת הנתונים - יוני 2015

כל הריכוזים מתייחסים לממוצעים יממתיים.

מתוך כל המזהמים שנדגמו ל-6 מזהמים בלבד נקבעו ערכי סביבה יממתיים בתקנות חוק אוויר נקי. באף אחד מהם לא היו חריגות.

לפירוט: נספח תוצאות דיגום סביבתי - מפרץ חיפה 2010-2015

 

חריגות מערכי יעד יממתיים:

נקודת דיגום

מזהם

שנה

מספר דגימות

אחוז חריגה מערך יעד יממתי

חורב 8 חיפה

1,3 בוטדיאן

2010

2

100% חריגה (1600% החריגה הגבוהה)

בנזו א-פירן ב- TSP

2010

1

חריגה של 3996%

פורמאלדהיד

2010

3

100% חריגה (1712% החריגה הגבוהה)

2011

1

חריגה של 412%

2012

8

87% חריגה (512% החריגה הגבוהה)

2013

2

100% חריגה (121% החריגה הגבוהה)

קופ"ח מכבי, הרצל 73, חיפה

בנזו א-פירן ב- TO13

2013

5

60% חריגה (502% החריגה הגבוהה)

2014

26

19% חריגה (301% החריגה הגבוהה)

2015

4

50% חריגה (97% החריגה הגבוהה)

פורמאלדהיד

2013

5

100% חריגה (250% החריגה הגבוהה)

2014

26

92% חריגה (478% החריגה הגבוהה)

2015

4

100% (361% החריגה הגבוהה)

בי"ס תל חי

בנזו א-פירן TO13

2014

26

15% חריגה (359% החריגה הגבוהה)

2015

4

25% חריגה (חריגה של 29%)

פורמאלדהיד

2013

7

100% חריגה (106% החריגה הגבוהה)

2014

26

92% חריגה (453% החריגה הגבוהה)

2015

4

100% חריגה (81% החריגה הגבוהה)

קריית בנימין

1,2 דיכלורואתאן

2014

26

3% חריגות (235% החריגה הגבוהה)

1,3 בוטדיאן

2010

2

100% חריגה (863% החריגה הגבוהה)

בנזו א-פירן ב- TO13

2013

7

28% חריגות (20% החריגה הגבוהה)

2014

26

26% חריגות (445% החריגה הגבוהה)

2015

4

100% חריגה (442% החריגה הגבוהה)

בנזו א-פירן ב- TSP

2010

1

חריגה של 1272%

2011

3

66% חריגה (172% החריגה הגבוהה)

מימן גופרי

2015

1

אין ערך יעד יממתי

הייתה חריגה מערך סביבה חצי שעתי של 36%

פורמאלדהיד

2013

7

100% חריגה (170% החריגה הגבוהה)

2014

25

88% חריגה (331% החריגה הגבוהה)

2015

4

100% חריגה (251% החריגה הגבוהה)

בן צבי

1,2 דיכלורואתאן

2012

1

חריגה של 198%

1,3 בוטדיאן

2010

2

100% חריגות (954% החריגה הגבוהה)

בנזו א-פירן ב- TO13

2013

7

28% חריגות (163% החריגה הגבוהה)

2014

26

23% חריגות (626% החריגה הגבוהה)

2015

4

75% חריגות (215% החריגה הגבוה)

בנזו א-פירן ב- TSP

2010

1

חריגה של 2514%

בנזן

2012

3

33% חריגות (חריגה של 30%)

פורמאלדהיד

2010

3

66% חריגות (2037% החריגה הגבוהה)

2012

7

85% חריגות (912% החריגה הגבוהה)

2013

7

85% חריגות (133% החריגה הגבוהה)

2014

26

84% חריגות (560% החריגה הגבוהה)

2015

4

100% חריגות (243% החריגה הגבוהה)

אורט דפנה קריית ביאליק

פורמאלדהיד

2010

4

75% חריגות (1028 החריגה הגבוהה)

2011

4

75% חריגות (243% החריגה הגבוהה)

2012

10

90% חריגות (937% החריגה הגבוהה)

2013

2

100% חריגות (213% החריגה הגבוהה)

*שתי המדידות נערכו באותו התאריך

משטרת מ. חוף

1,3 בוטדיאן

2010

2

100% חריגות (2845% החריגה הגבוהה)

בנזו א-פירן ב- TSP

2010

1

חריגה של 3926%

2011

3

100% חריגות (209% החריגה הגבוהה)

פורמאלדהיד

2010

3

100% חריגות (2700% החריגה הגבוהה)

2011

2

50% חריגות (187% החריגה הגבוהה)

2012

8

75% חריגות (487% החריגה הגבוהה)

איגוד ערים חיפה

1,2 דיכלורואתאן

2011

1

חריגה של 610%

פורמאלדהיד

2010

5

100% חריגות (1850% החריגה הגבוהה)

2011

1

חריגה של 925%

2012

8

100% חריגות (412% החריגה הגבוהה)

 

 

מגמות

לפירוט: מגמות ריכוזי מזהמים בנקודות הדיגום - מפרץ חיפה 2010-2015

 

אגף איכות אוויר ושינוי אקלים מערך ניטור אוויר ארצי במשרד להגנת הסביבה הכין דו"ח מגמות ניטור איכות אוויר 2001-2013 אך הוא מבוסס על מזהמי קריטריון בלבד המנוטרים בניטור רציף ואינו לוקח בחשבון דיגומים סביבתיים של מזהמים נוספים.

למרות הנאמר לגבי מיעוט התדירויות ועל אף כל ההסתייגות מהניסיון לראות מגמות ממעט דגימות, ניסינו לבדוק, עפ"י הנתונים הקיימים בלבד, אילו מגמות ניתן לראות בריכוזי מזהמים שונים שנדגמו בסביבה לאורך השנים.

*בנקודות דיגום בהם נערכו מעט סבבי דגימות במשך שנה או שכל הדגימות נערכו רק בשנה אחת לא ניתן לקבוע מגמה כלל. עבור מזהמים כאלה נרשם "לא ניתן לקבוע".

מזהם

נמדד בין השנים

*המדידה אינה רציפה לאורך השנים

מגמה (מספר נקודות דגימה)

עלייה

ירידה

יציבה

לא ניתן לקבוע

בנזו א- פירן ב- TSP

2010-2011

3

-

-

-

בנזו א- פירן ב- PM10

2011-2015

4

1

-

-

בנזו א- פירן ב- TO13

2013-2015

2

1

1

-

טולואן

2010-2015

2

-

-

2

טריכלורואתילן

2014-2015

2

2

-

-

כספית

2013-2015

-

4

-

-

מתילן כלוריד

2010-2015

-

4

-

-

עופרת ב- TSP

2010-2015

6

2

-

-

עופרת ב- PM10

2011-2015

4

2

-

2

פורמאלדהיד

2010-2015

3

5

-

-

1,2 דיכלורואתאן

2011-2015

1

4

-

1

1,3 בוטדיאן

2010-2015

2

3

 

2

בנזן

2010-2015

2

6

-

-

מימן גופרי

2015,2010

-

-

-

6

ניקל ב- TSP*

2010-2015

3

5

-

-

ניקל ב- PM10*

2011-2015

4

2

-

2

כרום ב- TSP*

2010-2015

2

6

-

-

כרום ב- PM10*

2011-2015

4

2

-

-

ונדיום ב- TSP*

2010-2015

2

6

-

-

ונדיום ב- PM10*

2011-2015

2

3

1

2

קדמיום ב- TSP**

2010-2015

-

-

-

4

קדמיום ב- PM10***

2014-2015

-

-

-

4

ארסן ב- TSP****

2013-2015

-

-

-

4

ארסן ב- PM10*****

2014-2015

-

-

-

4

*במזהמים ניקל, כרום וונדיום התקבלו בעיקר ערכים קבועים שמטילים בספק את שיקוף ערך המזהם בויר ואת היכלת לקבוע מגמות.
**כל הערכים שהתקבלו במדידת קדמיום ב- TSP בשנים 2014-2015 היו שווים ל- 0.000613 (פרט למדידה אחת)
***בדגימות קדמיום ב- PM10 שנערכו בשני מקומות: בן צבי וקריית בנימין, התקבלו ערכים שהם 0.00245 או 0.000613 בלבד.
****בכל התחנות שנמדד בהם ארסן ב- TSP התקבלו אחד משלושה ערכים זהים 0.000613 / 0.000306 / 0.000515 (וב- 2 דגימות בלבד התקבל ערך שונה)
*****ארסן ב- PM10 – בכל התחנות התוצאות היו זהות (פרט למדידה אחת) שהיו אחת מ- 2 ערכים.

 

התוצאות שהתקבלו בדיגומי ניקל, כרום וונדיום, קדמיום וארסן מרמזות על כך שהתוצאות שהתקבלו היו מתחת לסף הרגישות של המכשיר. כך בכל פעם שנמדד ערך שהיה נמוך מסף הגילוי התוצאה שהתקבלה היא למעשה ערך סף הגילוי (ייתכן ונעשה שימוש במכשירים עם ספי גילוי שונים ולכן רוב התוצאות היו זהות). היות ולא ניתן למצוא את מסמכי המקור של הדגימות אי אפשר לדעת זאת בוודאות. לכן, לא ניתן לקבוע האם הריכוזים אכן משקפים את המציאות והמגמות אינן ברורות.

*ייתכן ויש בעיה עם סף הגלוי של קדמיום ב PM10 – התקבלו רק שני ערכים שהם גבוהים מעשירית מערך הסביבתי השנתי

 

 

נספחים

תוצאות דיגום סביבתי - מפרץ חיפה 2010-2015

תדירויות דיגומים סביבתיים - מפרץ חיפה 2010-2015

מגמות ריכוזי מזהמים בנקודות הדיגום - מפרץ חיפה 2010-2015

 

מקורות

[1] דיגום סביבתי, המשרד להגנת הסביבה

[2] אפיון איכות האוויר במפרץ חיפה - אוקטובר 2009 ומרץ 2010, המשרד להגנת הסביבה

[3] התייחסות מבקר המדינה למספר הדיגומים

[4] אפיון איכות האוויר במפרץ חיפה - יוני וספטמבר 2007, המשרד להגנת הסביבה

[5] ערכי איכות האוויר, המשרד להגנת הסביבה

 

 

 

 

 

 


להורדת הדו"ח

 

 

 

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית דיגומים סביבתיים מפרץ חיפה 2010-2015