logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

האמנה עם התעשיינים 2006

איך מונעים במדינת ישראל זיהום אויר מתעשיות?

חותמים על אמנה שהיא הסכם וולונטרי עם התעשיינים. בעצם מדובר במתן רישיונות להרג, כיוון שמדובר במתן רישיונות לזיהום אויר, שפוגע בבריאות, באיכות החיים ומשך החיים של הציבור.
אנחנו רואים באמנה עלה תאנה, של התעשיינים ושל המשרד לאיכות הסביבה.
ע"פ מחקר שהתפרסם ב-12.7.04 ב"הארץ", אפשר ללמוד שגם אם כולם חתמו, אבל הזיהום נמשךהתעשיינים שחתמו על האמנה מפרים אותה שוב ושוב ואין אכיפה של ממש או תקני פליטה מחייבים.
האם לא הגיע הזמן לשנות את המצב?
עתירה של עמותת "אדם, טבע ודין" הוגשה לבג"ץ בבקשה שיורה למשרד לאיכות הסביבה בצו על תנאי לנמק מדוע אינו קובע במקום האמנה תקני פליטה שיחולו על כלל המפעלים ועל מתקני חברת חשמל. בעתירה נטען, שאמנה וולנטרית אינה יכולה להחליף תקני פליטה, אלא לכל היותר להשלים אותם, ושהיא חלה רק על חלק קטן מהמפעלים בישראל. עוד טענה העותרת, שהאמנה מבוססת על דרישות מקלות ביחס למקומות אחרים בעולם, שהיא מתעלמת מקיומם של סוגים שונים של מזהמים שהם רעילים במיוחד, ושקבעה למפעלים לוחות זמנים בלתי סבירים ליישום הדרישות, עד תקופה של 14 שנים. גם השימוש בחוק רישוי עסקים או בצו אישי אינו מהווה, לדעת "אדם, טבע ודין", תחליף ראוי לתקנות פליטה.

אחד המסמכים המרכזיים שצורף לעתירה מעיד על הבעייתיות הרבה בהליך קבלת ההחלטות במשרד לאיכות הסביבה. מדובר במכתב ששלחה היועצת המשפטית של המשרד, עו"ד רותי רוטנברג, אל סמנכ"ל בכיר במשרד, יצחק גורן, ימים ספורים לפני החתימה על האמנה במשרדי התאחדות התעשיינים, לפני שש שנים. רוטנברג ציינה שהטקס מתקיים בלי שהועבר אליה נוסח מלא של האמנה ובלי שהתקיים במשרד בירור ראוי של העניין. היא העירה שאין באמנה אמירה מפורשת כי תקני פליטה ייקבעו בהקדם האפשרי. בכך כבל המשרד את עצמו להסכמות שיפגעו ביכולתו לקבוע תקנות כאלה.

צורת ניסוח מסמך האמנה וההוראות הכלולות בו מעקרות לדעת רוטנברג במידה רבה את יכולת האכיפה של המשרד מול גורמי זיהום. "הסכמה ושיתוף פעולה בין המשרד לאיכות הסביבה לבין גורמים מזהמים הם כמובן חיוביים וראויים לעידוד", הוסיפה רוטנברג, "אך הם אינם יכולים לבוא במקום תקינה וחקיקה ברורות". לסיום הוסיפה רוטנברג: "באמנה נזכרים כמה וכמה פעמים, ובצדק, 'העניינים ההוגנים של המפעלים', אך חסר האיזון המתחייב והאזכור לגבי העניינים ההוגנים של הציבור, כולל הזכות לסביבה ואוויר נקיים והזכות להחלה צודקת של שלטון החוק".

לאור דברים אלו, ודברים שנאמרו במהלך הדיון שהתקיים בכנסת בועדת המשנה למפגעי סביבה בנושא זה, אין מנוס מלקבוע שהאמנה נכשלה ויש צורך בחקיקת תקנות מחייבים.
קישור לתקנים הארופאים בתחום זיהום אויר: TA-LUFT 2002
דף זה עודכן לאחרונה בספטמבר 2006

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב