logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הצעת חוק בנוגע לפרסום מידע סביבתי – קריאה טרומית 2004

הצעת חוק המידע הסביבתי, התשס"ד – 2003

פרוטוקול הדיון במליאה 28.7.04

היו"ר יולי-יואל אדלשטיין:

הצעת חוק המידע הסביבתי, התשס"ד-2003, של חברת הכנסת לאה נס. גברתי, גם את זכית להנמקה מן המקום, זאת אומרת שזכית לתמיכת ממשלה.

לאה נס (הליכוד):

אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, חוק המידע הסביבתי שעולה היום לקריאה טרומית בא לעשות צדק עם תושבי מדינת ישראל, שבמקומות רבים מדי נושמים אוויר מזוהם ושוחים בים מזוהם, מבלי לדעת כלל אילו חומרים נפלטו לאוויר ומה נשפך לים המזוהם. החוק נותן ביטוי מעשי לזכותו של הציבור להיות מיודע למצב הסביבתי באמצעות הטלת חובה על רשות ציבורית לפרסם מידע סביבתי אשר קיים בידה.

כל שהחוק מבקש לעשות הוא לאפשר נגישות וזמינות בקבלת המידע הציבורי. למרות חוק חופש המידע, המאפשר קבלת מידע מגוף ציבורי, ברוב המקרים הציבור כלל אינו יודע מה לשאול, ולכן אינו מקבל את המידע הרלוונטי. עם יישום החוק, המצב הזה ישתנה, והרשות הציבורית תפרסם את כל המידע הסביבתי ברשותה. הציבור יוכל להיחשף למידע בכל עת.

שופט בית המשפט העליון האמריקאי ברנדיס אמר בזמנו "אין מחטא טוב יותר מאור השמש, ואכן גם כאן החוק משלב מגמה כללית בעולם המערבי להגברת השקיפות וגילוי המידע הסביבתי לציבור על-ידי העמדתו באופן נגיש לרשותו. הנגישות והפרסום הפומבי של הפליטות יכולים לסייע בהפחתתן, לספק לציבור כלי חשוב במאבק לשמירה על בריאותו האישית ועל הסביבה בישראל. לכן אני מבקשת, חברי הכנסת, את תמיכתם. תודה רבה.

היו"ר יולי-יואל אדלשטיין:

תודה רבה לחברת הכנסת לאה נס. גם במקרה זה אין תשובת ממשלה, ולכן אנחנו נצביע. הצעת חוק המידע הסביבתי, התשס"ד-2003, מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

הצבעה מס' 19

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 27

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק המידע הסביבתי, התשס"ד-2003, לדיון מוקדם בועדת הפנים ואיכות הסביבה נתקבלה.

היו"ר יולי-יואל אדלשטיין:

להלן התוצאות: בעד – 27, אין מתנגדים או נמנעים. אני קובע כי החוק עבר בקריאה טרומית, ויוכן לקריאה ראשונה בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב