עמותת אזרחים למען הסביבה

חוסר הסדרה, תוכנית מרובות וסיכון אוכלוסיה – מבקר המדינה על תש"ן ומשק הדלק

מיולי 2015 ועד פברואר 2016 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות חברת תש"ן – תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. חברה בבעלות מלאה של המדינה המספקת שירותי אחסון, הזרמה ואספקה של מוצרי דלק.

 

לקריאת הדו"ח המלא – תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ – מתוך פרסום דוח שנתי 67א (2016), מבקר המדינה

 

עיקרי הביקורת:

משרד האנרגיה גורר רגליים בנושא הסדרת משק הדלק: לפני כשני עשורים, בשנת 1997, החליטה הממשלה להטיל על שר האנרגיה להגיש הצעת חוק להסדרת משק הדלק. רק בשנת 2012 עברה הצעת חוק בקריאה ראשונה ונכון לזמן כתיבת דו"ח המבקר עדיין לא הושלמה חקיקתו.

דשדוש בהשלמת תוכניות ובזבוז כספים: ריבוי תכניות מתאר למשק האנרגיה הנמצאות בהכנה, והזמן הארוך החולף עד להשלמתן יוצרים קשיים בתכנון המשק, מעצימים את ההבדלים בין התכניות ואת הסתירות ביניהן ומובילים להוצאת כספים מיותרת. היעדר אסדרה נורמטיבית עדכנית, עיכובים בהשלמתן של תכניות פיתוח במשק הדלק והקושי של המאסדרים לקבל החלטות מרחיקות לכת.

סיכון האוכלוסיה: על המשרד להגנת הסביבה להציג דרישות ברורות, ישימות ומאוזנות כדי להבטיח כי לא נשקף סיכון של ממש לבריאות הציבור בגין הפעלת מסוף קריית חיים, ולפעול בהקדם ביישוב המחלוקות המקצועיות בין תש"ן ורשות הכבאות. כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר העברתן של תשתיות נפט לקרקעות הצפון ושיפור תשתיות הדלק במפרץ, על תש"ן ומשרד האנרגיה לבחון אם המתקנים הקיימים צפויים לעמוד ברעידות אדמה החזויות (על פי התרחיש).

ריכוז התשתיות במפרץ חיפה: בהיעדר נתונים מספקים על רמות הזיהום ועל השפעתן על בריאות הציבור, על אף המחקרים המעידים על השפעות אלה, נפגעת היכולת לקבל החלטות בנוגע לתכנון משק הדלק. נוכח המחלוקות בדבר חלקו של משק האנרגיה לזיהום בכלל, ולזיהום במפרץ חיפה בפרט, על הממשלה לשקול אם ריכוז תשתיות רבות באזורים הקרובים לאוכלוסייה הוא הכרחי ולבחון מהן רמות הסיכון הצפויות הנשקפות עקב כך לאוכלוסייה ולסביבה. על מינהל התכנון ועל המשרד להגנת הסביבה לוודא כי בתכניות מתאר עתידיות יישמרו מרחקי הפרדה מספקים בין תשתיות אנרגיה לבין אזורים מאוכלסים.

שתף

עוד באותו עניין