עמותת אזרחים למען הסביבה

מצאי הפליטות וההעברות לסביבה לשנת 2013

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 1.1.15, לראשונה, את "מצאי הפליטות וההעברות לסביבה"- מאגר שמציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, תעשייה, שימושים ביתיים, מחצבות ויערות קק"ל- וזאת כמתחייב מסעיף 11 לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה-חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012.

המאגר, מציג נתונים (בינתיים לגבי שנת 2013) לגבי שמונה חומרים מזהמים שנבחרו על סמך פוטנציאל ההשפעה שלהם על הבריאות או על הסביבה, ואשר משמשים כמזהמי ייחוס באיחוד האירופי ובישראל, ובעלי תקן סביבתי:

PM10פחמן חד חמצני COתחמוצות חנקן NOxבנזןתחמוצות גופרית Soxתרכובות אורגניות נדיפותPM2.51,3 Butadiene (לשני האחרונים אין חובת דיווח במפל"ס).

הנתונים של המאגר חושבו על ידי המשרד להגנת הסביבה ומוצגים בחלוקה לפי רשויות מקומיות והם אמורים להשלים את נתוני "המפל"ס"- הנתונים שמדווחים על ידי מקורות הפליטה עצמם.

חיפה מובילה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים שאינן מתאן ובחיפה רובם נפלטים מתעשייה.

סיכום הנתונים בחלוקה לפי רשויות, בפריסה ארצית והנתונים המלאים

שתף

עוד באותו עניין