logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משפיעים למען הסביבה - בניית מנהיגות ערבית משפיעה על מדיניות סביבתית

בשנים האחרונות נושאי סביבה ואקלים תופסים מקום רב יותר במדיניות, בחקיקה, ובתכנון, המקומי והממשלתי, בארץ ובעולם. למרות שהנושאים האלו משפיעים רבות על החברה הערבית והציבור הערבי מתעניין יותר ויש לו מודעות רבה יותר לממדיה ונכונות לשינוי דפוסי התנהגות, עדיין, החברה הערבית לא נמצאת בדרך כלל בעמדת קבלת ההחלטות ואינה מעורבת בתהליכי תכנון ובניית מדיניות. פרויקט זה  נועד להגביר את הייצוג הערבי בפלטפורמות לתכנון ובניית מדיניות סביבתית. אנו שואפים לבנות מנהיגות ערבית צעירה מודעת יותר, מעורבת יותר ומשפיעה יותר במוקדי קבלת ההחלטות, החל מהרמה המקומית והרשויות המקומיות ועד לרמה הארצית של משרדי ממשלה, הרשות המחוקקת, ועדות כנסת, פורומים ארציים מקצועיים ועוד.

הפרויקט

 • גיוס צעירים וצעירות מהחברה הערבית בגילאי 45-25 בעלי תואר ראשון, המעוניינים להשפיע על מדיניות סביבתית מקומית וארצית.
 • שלב ראשון: תוכנית הכשרה הכוללת הרצאות, סדנאות, הדרכות וסמינרים בתחומים הבאים:
 1. סביבה והאקלים:

סדנאות והרצאות בנושאי סביבה ואקלים וביטויים הייחודי בחברה הערבית: קבוצות שולים, פסולת, שטחים ציבוריים ופתוחים, תחבורה ומקומות עבודה.

 1. פלטפורמות ומנגנונים להשפעה על מדיניות:

סדנאות והרצאות בנושאי חוקים ותהליך חקיקתם, רשויות מקומיות מקומיות, השגת נתונים ומידע מקצועי, כתיבת ניירות עבודה ומסמכי מדיניות.

 1. מנהיגות ושינוי חברתי ומדיה:

שינוי חברתי והשפעה באמצעות אמצעי תקשורת שונים וההתאמתם לצרכים  של המאבק.

 • השלב השני: הדרכה ויישום- מפגש חודשי בין החודשים מרץ 2024 – ספטמבר 2024
 • השלב השלישי: מיסוד קבוצת המשפיעים ובניית מנגנונים ושיטת עבודה.

אוכלוסיית היעד

צעירים וצעירות מהחברה הערבית בין הגילאים 45-25 בעלי תואר ראשון בנושאי סביבה, המעוניינים להשפיע על מדיניות סביבתית מקומית וארצית,

או שעובדים בתחום שינוי מדיניות ותקשורת בארגוני חברה אזרחית,

או שעובדים בתחום הסביבתי ברשויות המקומיות הערביות ובמוסדות אחרים.

מבנה ההכשרה ולוח הזמנים

 • מפגש חודשי, בימי שלישי בין השעות 20:00-15:00 בחיפה.
 • סמינר, כולל לינת לילה, באזור ירושלים, 10/7/2023-9
 • יום איכות הסביבה בכנסת

נושאי ההשתלמות

 1. מדיניות סביבתית וקבלת החלטות, מבוא לחקיקה ולעבודת הכנסת.
 2. יום בכנסת ומפגש עם: חברי כנסת, יועצים, מנהלי משרדים ומפלגות, מנהלי ועדות.
 3. הכנסת ומרכז המחקר והמידע של הכנסת.
 4. משבר האקלים בישובים ערביים – אתגרים והזדמנויות.
 5. השלטון המקומי בחברה הערבית ותפקידו בנושאי סביבה ואקלים.
 6. ניהול נושא הפסולת ברשויות המקומיות.
 7. מדיה ושינוי חברתי.
 8. מקורות המידע הסביבתי ובניית שותפויות בתחום המדיניות הסביבתית.
 9. בניית תוכנית אסטרטגית לקידום נושאים סביבתיים – מהתיאוריה לפרקטיקה.

דרישות השתתפות

 • התחייבות להשתתף לפחות ב 80% מהמפגשים.
 • הכנת מטלות במהלך מפגשי הדרכה בהנחיית מנחי הקורס ומרצים.

להשרמה

 1. התוכנית במימון מלא, דמי הרשמה הם 300 ₪ ישולמו במזומן במפגש הראשון.
 2. ההרשמה דרך הקישור: https://forms.gle/wMAdPZB9DzuYtoRF8
 3. ראיונות מיון וקבלה יתקיימו בזום.

                                                                             הפרויקט בשיתוף עמותת אזרחים למען הסביבה, חיים וסביבה ושתיל