logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סקרי יישום חוק חופש המידע ברשויות שערכנו בשנים 2010 ו-2013

האם הרשויות המקומיות מפרסמות מידע סביבתי לציבור?

מעקב אחר יישום החוק מכניסתו לתוקף

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009 שמסדירות את סוגי המידע שחובה לפרסם, אופן פרסום המידע והמועדים לפרסומו נכנסו לתוקף בשנת 2009.

 

 

2010

שנה לאחר כניסת התקנות לתוקף ערכנו סקר מקיף בקרב רשויות המדינה (רשויות מקומיות, איגודי ערים, משרדי ממשלה) כדי לבדוק מה מצב יישום התקנות והאם הרשויות התחילו אכן לפרסם מידע סביבתי.

התמונה שעלתה מהסקר היתה עגומה וחד משמעית: רוב הרשויות המקומיות עדיין מסתירות מידע סביבתי מהציבור ואינן ממלאות את הוראות חוק חופש המידע והתקנות שהותקנו על פיו.

סקר יישום מידע סביבתי ברשויות 2010

התוצאות הוצגו ונדונו ביום עיון מיוחד שערכנו בנושא, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, תחת הכותרת "רשות, חובה וסביבה":

• תכנית יום העיון

• על יום העיון

• לפרוטוקול ישיבת וועדת הפנים והסביבה בכנסת, שהתקיימה ב 3.1.11 בעקבות הסקר שלנו

 

לדו"ח שקט תעשייתי 5 

 

 

לקריאת הדו"ח המלא

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב