logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרן יזהר – הגשת בקשה למענק

הנחיות ודרישות כלליות

משך תקופת ההגשה: 30/3/2016-15/1/2016

מועמדים המבקשים להגיש את בקשות לקבלת המענק לשנת הלימודים תשע”ו 2015-2016 , מוזמנים לפנות לקרן באמצעות הטפסים המקוונים להלן, במסלולי המענקים.

לאחר מועד זה הקרן תקבל רק פניות מהמועמדים לצורך השלמת מסמכים לבקשות שכבר נפתחו ,זאת עד לתאריך 15 לאפריל  2016

מסלולי המענקים

1. מענקים לתיכוניסטים אקטיביסטים – כתות י"א-י"ב
מענקים לפרויקטים של תלמידי תיכון [בסכומים של 300-500 ש"ח] – תיכוניסטים שיוצרים פרויקטים שונים במסגרת מחויבות אישית / לימודי אזרחות / צילום / אקוטופ ועוד – מוזמנים להגיש את הפרויקט באמצעות טופס פנייה. מבין הפרויקטים שיוגשו – יתקיים גמר של 10 המקומות הראשונים, ולהם ינתנו המענקים. הגמר יהיה ציבורי – פתוח לציבור לצורך הצבעה באתר. טופס פנייה>>>

2. מענקים לסטודנטים אקטיביסטים

מענקי הצטיינות בגובה של עד 2000 ש"ח למחקרים ופרויקטים של סטודנטים אשר מבצעים עבודות מחקר / עבודות יישומיות בתחום הסביבה והחברה שיכולים לעניין את הציבור כולו, ויש בהם כדי להשפיע לשינוי חברתי לטובה. טופס פנייה>>>

3. מענקים לחוקרים
מענקים מיוחדים לסטודנטים חוקרים ו/או לחוקרים שאינם סטודנטים, בתואר שני ומעלה בסכומים של בין 5,000 לבין 10,000 ש"ח. טופס פנייה>>>

שיקולי הקרן בהענקת המענק וחישוב גובה המענק

א. הועדה הציבורית* של הקרן [הועדה להלן] רשאית להעניק מענק לכל סטודנט שעמד בקריטריונים

ב. הועדה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לאסור את מתן המענק ו/או גובה המענק לפונה ספציפי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה בהתאם לפרויקט שהגיש ו/או מסלול לימודיו, בהתחשב במענקים קודמים שניתנו, בהתאם לתקציב העומד לרשותה ובמספר הפונים לקבלת מענקים.

ג. גובה המענקים יקבע בין היתר על פי מספר הפונים ותקציב המענקים העומד לרשות הועדה.

ד. המענק יועבר לסטודנט בהמחאה, לאחר השתתפות בטקס הענקה.

ו. ועדת המענקים שומרת לעצמה את הזכות אם לחלק מענק או שלא לחלק מענק או מענקים כלל, כל זאת עפ”י שיקולה המקצועי, ומטעמים השמורים עמה, וללא כל צורך בהנמקה.

 

בעלי התפקידים בקרן

יו"ר הקרן – עו"ד חיים נתיב

מנהלת הקרן – ליאורה אמיתי

* ועדה ציבורית 

1. ד"ר נטע ליפמן מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

2. ד"ר מרי תותרי, מנהלת שותפה של היחידה לעשייה אזרחית במכללת אורנים

3. גיל יעקב, מנכ"ל מגמה ירוקה לשעבר וכיום מנכ"ל 15 דקות – ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל

4. ד"ר רולא הרדל, מרצה במחלקה למדעי המדינה ויחסים בינ"ל, אונ' אלקודס

5. ד"ר רוז׳ה מנווייל תבור, מרצה לתקשורת באונ' חיפה ובמכללות נוספות

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב