עמותת אזרחים למען הסביבה

שינוי מדיניות וקידום חקיקה

אנחנו פועלים כדי לשנות את המדיניות בקרב מקבלי החלטות, בכל הדרגים, בשלטון המקומי והמרכזי לשינוי המדיניות הסביבתית, קידום היישום של החקיקה הסביבתית והגברת האכיפה. 

 

הערות לטיוטת נוהל הגדרת מפגעי ריח מיום 2/5/22

מפגע ריח הוא אחד המפגעים המרכזיים, לא רק בגלל שהוא נפוץ מאד, אלא גם בגלל שקיומו של ריח חזק, לרוב, מעיד על הפרה כלשהי בין בקיום דרישות טכניות או חריגה מתקני זיהום שונים. עד היום אין הוראות חקיקה ברורות להגדרת המפגע שנקבע בסעיף 3 לחוק למניעת מפגעים משנת 1961 ומצב זה יוצר אי-ודאות קשה בקביעה מה ייחשב כמטרד "ריח חזק או בלתי סביר" ואיך להגדיר את עוצמתו. ביום 2.5.22 המשרד פרסם טיוטת "נוהל" הגדרת מפגעי ריח, ובתגובה הגשנו, יחד עם הקליניקה לרגולציה סביבתית באונ' בר אילן, הערות לטיוטה בה טענו כי נוהלי עבודה הם הכרחיים אבל אינם מחליפים חקיקה או אסדרה ואינם מייתרים את הצורך בה וכי יש מקום כי הגדרת מפגע ריח תעוגן בחקיקה ראשית או תקנות. 

לקריאת ההערות שלנו