logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – השקט התעשייתי במפרץ חיפה נמשך

התעשייה במפרץ חיפה – מזהמת יותר מבעבר, בניגוד להצהרות שלה ושל הרשויות

בסיכום שנת 2015 – שנה שבה התרחש מפנה משמעותי ביחס של הרשויות ושל הציבור לבעיות הזיהום התעשייתי במפרץ חיפה, בקשנו לבדוק כיצד בא לידי ביטוי המפנה בפועל, בתפקוד של הרשויות.

התכנית הלאומית שאושרה בממשלה והתפרסמה בראשית ספטמבר, קבעה בין השאר, שהמשרד להגנת הסביבה יפרסם באתר האינטרנט אחת לרבעון דו"ח על יישום התכנית והתקדמות בביצוע – דבר שעד כה לא קרה.

לפי המידע הזמין לציבור כעת – בשנת 2015 לא היתה כל הגברה בפעולות האכיפה או בתדירות הדיגומים הסביבתיים או דיגומי הפתע שהמשרד מבצע לעומת שנת 2014

בנוסף קבעה התכנית "להטיל על שר הבריאות לגבש תכנית להקמת מערך איסוף, עיבוד וניתוח נתוני תחלואה והקשר שלהם לזיהומים סביבתיים, אשר תכלול את פירוט תוצרי המערך ואת המשאבים הנדרשים להקמתו ולתפעולו, ולהגישה לאישור הממשלה עד ליום 31.10.2015. משרד האוצר ומשרד הבריאות יגבשו את המענה התקציבי לתכנית"

גם לגבי הסעיף הזה אין פרסום לציבור ודומה שהרשויות מעדיפות לצאת בהצהרות, אבל לעקוב ולבצע אותם – הרבה פחות.

בחודש האחרון התפרסם הדו"ח של איגוד ערים חיפה שמסכם את שנת 2014, מיד לאחר שהתפרסמו הן מצאי פליטות מזהמים לאוויר ודו"ח המפל"ס – מרשם הפליטות לסביבה, של המשרד להגנת הסביבה. ב 3 הדו"חות הללו יש הרבה נתונים על מפרץ חיפה, אותם ניתחנו במהלך החודש האחרון והם מובאים לפניכם. בנוסף מובא בפניכם ניתוח תוצאות בדיקות הפתע בארובה שאותם קבלנו מהמשרד להגנת הסביבה, בעקבות עתירה על פי חוק חופש המידע.

מגמות זיהום האוויר בחיפה – עליה או ירידה?

נתוני איגוד הערים חיפה מראים כי בשנת 2014 הייתה עלייה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים לעומת 2013

נתוני איגוד הערים לאיכות הסביבה במפרץ חיפה שהתפרסמו לאחרונה מראים נתונים שסותרים את ההצהרות של הרשויות על הפחתה בפליטות לאוויר באזור מפרץ חיפה:

  1. הירידה בשנת 2014 לעומת 2013 היתה רק בתחמוצות גופרית (48%) ובחלקיקים (14%).
  2. בשנת 2014 היתה עליה של כ 24% בכמות החומרים האורגניים הנדיפים לעומת 2013*
  3. בשנת 2014 היתה גם עליה בתרומה היחסית של התעשייה לפליטת חומרים אורגניים נדיפים לאוויר מ-41% בשנת 2013,  ל-51% בשנת 2014. כלומר הרבה יותר חומרים אורגניים נפלטו לאוויר מתעשייה.
  4. בשנת 2014 הייתה עליה קלה בכמות תחמוצות החנקן NOx לעומת 2013
  5. לא היו חריגות מערכי הסביבה היממתיים באף אחד מהדיגומים של 6 המזהמים שעבורם נקבעו ערכי סביבה בחוק.

*נתוני פליטות VOC של מפעל חיפה כימיקלים שנלקחו בחשבון לשנת 2013 לקוחים מנתוני המפל"ס ואילו בשנים הקודמות הנתונים התבססו על דיווח המפעל למהג"ס והאיגוד במסגרת הצו האישי. בדיווח למפל"ס, בנוסף לפליטות שדווחו לגבי VOC למהג"ס ולאיגוד, קיימת פליטה נוספת, בלתי מוקדית, הנובעת משימוש בממיס אורגני איזו-אמיל אלכוהול.

הנתונים המלאים כאן >>>

ניטור אוויר בחיפה 2014 – 2015

בשנת 2014 פרסמנו דו"ח שהצביע על הבעייתיות של הניטור באמצעות תחנות הניטור באזור מפרץ חיפה, והמידע החלקי שהתחנות האלה מספקות.

בנוסף לניטור הנ"ל, המשרד להגנת הסביבה הגביר בשנת 2014 את הדיגום של מזהמי אוויר שהם "חומרים שאינם נמדדים במסגרת הניטור הרציף של מערך ניטור אוויר ארצי, מאחר שעבורם לא קיימים מכשירי ניטור רציף, או שהניטור הרציף קיים במספר קטן של אתרים". המזהמים נדגמים בהתאם לתכנית הדיגום הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה.

בשנת 2014 הייתה עליה גדולה במספר הדגימות בכל נקודת דגימה (25-26 סבבי דגימות למזהמים שונים בכל נקודת דגימה). עם זאת בשנת 2015 עד חודש יוני (זמן הורדת הנתונים) היו זמינים נתונים עד אמצע חודש מרץ 2015 בלבד (4 סבבים של דגימות בשלושה חודשים) ולפי הקצב הזה כנראה לכל אורך שנת 2015 נערכו כ- 16 סבבים בלבד. בבדיקה חוזרת שנערכה בדצמבר 2015 נראה כי אכן לא פורסמו 26 דיגומים כנדרש בשנת 2015. המשמעות היא כנראה ירידה בכמות הדיגומים בשנת 2015 לעומת 2014.

סיכום הדיגומים מראה כי:

  1. ברוב הדגימות היו חריגות מערכי היעד היממתיים ( חריגות עד 2845% מערך היעד).
  2. הערכה של נתונים הקיימים מראה תמונה של ירידה חלקית בלבד בחלק מהמזהמים: ב 48 נקודות דגימה נראית מגמת של עליה ברמת המזהמים, ב 58 נקודות נראית מגמת ירידה, ואילו ב 33 נקודות לא ניתן לקבוע בגלל נתונים חלקיים.
  3. בשלוש שכונות הדיגומים הופסקו כליל, מאז שנת 2013, על אף שהדיגומים הקודמים הראו חריגות מערכי היעד.

הנתונים המלאים כאן >>>

מצאי פליטות המזהמים לאוויר 2014

המצאי שמפרסם המשרד להגנת הסביבה כולל את דיווחי המפעלים למפל"ס (מתוך ענפי ייצור חשמל, תעשייה ומחצבות) ואת רשימות המצאי שחושבו על ידי המשרד עבור ענפי פעילות שאינם מדווחים למפל"ס כמו: שימושים ביתיים, שריפת גזם חקלאי, מטמנות. רשימות המצאי מתעדכנות תקופתית.

נתוני המצאי מתמקדים בפליטת שמונה מזהמים לאוויר ומחולקים על פי רשויות מקומיות.

ניתוח נתוני המצאי האחרון שהתפרסם ב- 22.10.15 מראים:

המצאי בחיפה –

חיפה נמצאת מקום ראשון בארץ בפליטת בנזן, תרכובות אורגניות שאינן מתאן ופחמן חד חמצני.

המקור המרכזי של פליטות חלקיקים (PM10 ו- PM2.5) בחיפה היא ייצור החשמל ובשנת 2014 היתה עלייה לעומת 2013 .

המקור המרכזי של פליטות בנזן בחיפה הוא התעשייה (9 טון/שנה) ואח"כ התחבורה (6 טון/שנה) ובסוף תחנות הדלק (6 טון/שנה). להשוואה, בתל אביב נפלטו 14 טונות מתחבורה, 3 מתחנות דלק, ללא פליטות מהתעשייה.

המקור המרכזי של פליטות תרכובות אורגניות שאינן מתאן בחיפה הוא התעשייה: 1554 טון/שנה לעומת 140 טון מהתחבורה.

המקור המרכזי של פליטות פחמן חד חמצני בחיפה הוא התעשייה (3260 טון/לשנה) לעומת התחבורה (1753 טון).

התעשייה בחיפה פולטת יותר מאשר תחבורה בכל המזהמים האלה: בנזן, NMVOC, פחמן חד חמצני, תחמוצות החנקן, תחמוצות הגופרית.

מצאי ארצי –

בשנת 2014 היתה עלייה כללית בכל הארץ לעומת שנת 2013 בפחמן חד חמצני, חומר חלקיקי ו- 1,3 בוטדיאן.

עיקר הפליטה של NMVOC בירושלים הוא משימושים ביתיים.

עיקר הפליטה של PM2.5 בגולן היא משריפת פסולת צמחית.

הנתונים המלאים כאן >>>

 

 

בדיקות פתע בארובות מפעלי חיפה 2011 – 2015

על אף שעל פי החוק אמור המשרד להגנת הסביבה לפרסם את כל הדיגומים שנעשים על ידי המפעלים ואת דיגומי הפתע באתר שלו, באופן שוטף ותוך שלושה חודשים – רוב המידע שהתפרסם לגבי שנת 2015 באתר המשרד, התפרסם תוך השחרת נתונים מרכזיים וחשובים, שבלעדיהם לא ניתן לקבוע אם היו חריגות מהתקן או לא.

בעקבות עתירה מנהלית שהגישה עמותת אזרחים למען הסביבה בשנת 2014 הצלחנו לקבל חלק גדול מהמידע ללא השחרות לגבי השנים 2011-2013.

את המידע לגבי השנים 2014-2015 המשרד אמור להעביר לנו ללא השחרות תוך 3-6 חודשים, בהתאם לפסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 7.12.15, במסגרת עתירה נוספת שהגשנו השנה.

ניתוח של נתוני דיגומי הפתע במפעלי חיפה, על סמך המידע הקיים, מראה כי:

שנת 2011

נבדקו 2 מפעלים בלבד: מגן גילוון ובית חולים רוטשילד. במגן גילוון נמצאו חריגות במאות אחוזים.

שנת 2012

נבדקו 20 מפעלים: תחנת כח חגית, תחנת כח חדרה, תרו, סונול, גלעם, אבן קיסר, חוות מיכלים פז, פרמט, פרוטרום, נייר חדרה, דלק, אלובין, אספלט ורד, גדיב , כרמל כימיקלים, בית זקוק חיפה, מגן גילוון, פז שמנים, דור כימיקלים, אלקון.

ב-6 מפעלים נמצאו חריגות עד אלפי אחוזים: גדיב , כרמל כימיקלים, בית זקוק חיפה, מגן גילוון, פז שמנים, דור כימיקלים.

שנת 2013

לא נערכו בדיקות פתע

שנת 2014

נבדקו 16 מפעלים: מגן גילוון, בתי זיקוק, ד"ר מירון, תרו, מקור הפורמייקה, אלקון, דור כימיקלים, כרמל אולפינים, פלרם, שמן תעשיות עץ הזית, סונול, מעוף מתכות, תחנת כח חגית, פז זיקוק, דלק, שרפי כרמל

ב- 4 מפעלים נמצאו חריגות בעשרות עד מאות אלפי אחוזים: תרו, מקור הפורמייקה, אלקון, דור כימיקלים.

שנת 2015

פורסמו בדיקה מ-4 מפעלים (עד יולי 2015 – זמן הורדת הנתונים): בז"ן, גדיב, חיפה כימיקלים וכרמל אולפינים – באף אחד מהם לא ניתן לקבוע אם היו חריגות בגלל השחרת הנתונים

הנתונים המלאים כאן >>>

 

 

 


בתקשורת:

דוח: בניגוד להצהרות – התעשייה במפרץ חיפה מזהמת יותר מבעבר, ניק קוליוחין, 13.12.15, nana10

דוח: זיהום האוויר בחיפה גדל משמעותית בשנת 2014אלי אשכנזי, 13.12.15, וואלהNEWS

דוח: בניגוד להצהרות – התעשייה במפרץ חיפה מזהמת יותר מבעבר, 13.12.15, קריות באינטרנט

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב