logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – מצאי פליטות המזהמים לאוויר 2014

מצאי פליטות המזהמים לאוויר 2014

המצאי שמפרסם המשרד להגנת הסביבה כולל את דיווחי המפעלים למפל"ס (מתוך ענפי ייצור חשמל, תעשייה ומחצבות) ואת רשימות המצאי שחושבו על ידי המשרד עבור ענפי פעילות שאינם מדווחים למפל"ס כמו: שימושים ביתיים, שריפת גזם חקלאי, מטמנות. רשימות המצאי מתעדכנות תקופתית.

נתוני המצאי מתמקדים בפליטת שמונה מזהמים לאוויר ומחולקים על פי רשויות מקומיות.

ניתוח נתוני המצאי האחרון שהתפרסם ב- 22.10.15 מראים:

המצאי בחיפה –

חיפה נמצאת מקום ראשון בארץ בפליטת בנזן, תרכובות אורגניות שאינן מתאן ופחמן חד חמצני.

המקור המרכזי של פליטות חלקיקים (PM10 ו- PM2.5) בחיפה היא ייצור החשמל ובשנת 2014 היתה עלייה לעומת 2013 .

המקור המרכזי של פליטות בנזן בחיפה הוא התעשייה (9 טון/שנה) ואח"כ התחבורה (6 טון/שנה) ובסוף תחנות הדלק (6 טון/שנה). להשוואה, בתל אביב נפלטו 14 טונות מתחבורה, 3 מתחנות דלק, ללא פליטות מהתעשייה.

המקור המרכזי של פליטות תרכובות אורגניות שאינן מתאן בחיפה הוא התעשייה: 1554 טון/שנה לעומת 140 טון מהתחבורה.

המקור המרכזי של פליטות פחמן חד חמצני בחיפה הוא התעשייה (3260 טון/לשנה) לעומת התחבורה (1753 טון).

התעשייה בחיפה פולטת יותר מאשר תחבורה בכל המזהמים האלה: בנזן, NMVOC, פחמן חד חמצני, תחמוצות החנקן, תחמוצות הגופרית.

מצאי ארצי –

בשנת 2014 היתה עלייה כללית בכל הארץ לעומת שנת 2013 בפחמן חד חמצני, חומר חלקיקי ו- 1,3 בוטדיאן.

עיקר הפליטה של NMVOC בירושלים הוא משימושים ביתיים.

עיקר הפליטה של PM2.5 בגולן היא משריפת פסולת צמחית.

לנתונים המלאים 

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב