logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – מרשם פליטות והעברות לסביבה 2012-2015

הדו"ח הנוכחי בסדרת הדו"חות "שקט תעשייתי" שמפרסמת עמותת אזרחים למען הסביבה, מתמקד בנושא פליטות לאוויר, לשפכים, למקורות מים ולים ממפעלי מחוז חיפה (25 מפעלים) כפי שדווחו על ידי המפעלים למרשם הפליטות וההעברות לסביבה (המפל"ס) על הפליטות שהיו בשנת 2015 והתפרסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה בספטמבר 2016.

הדו"ח מסתמך רק על הנתונים שהתפרסמו במפל"ס עצמו.

הדו"ח בודק:

האם חלה עליה או ירידה בכמות הפליטות מתעשייה כפי שדווחו על ידי המפעלים בשנת 2015 לעומת השנים הקודמות 2012-2014, והאם אכן יש מגמה של הפחתת פליטות מתעשייה באזור מפרץ חיפה כפי שמצהירות הרשויות (המשרד להגנת הסביבה ואיגוד הערים הגנת הסביבה חיפה).

לחץ/י כאן לצפייה אינטראקטיבית בנתוני פליטות והעברות לסביבה לשנים 2012-2015, מחוז חיפה

רקע

המפל"ס הוא מאגר מידע שמפרסם לציבור מידע על:

1. פליטות של חומרים מזהמים לסביבה (לים, לאוויר, למים או לקרקע(

2. הזרמות של שפכים ממפעלים אל מתקני טיהור השפכים

הנתונים שמתפרסמים לציבור הם נתונים שהמפעלים עצמם דיווחו למשרד להגנת הסביבה מכוח חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב – 2012 שמחייב כל מפעל המקיים פעילות שמופיעה בתוספת השנייה לחוק בדיווח שנתי.

הנתונים להלן מתייחסים למפעלים המדווחים למפל"ס במפרץ חיפה (25 מפעלים) [1]:

 1. איגוד ערים איזור חיפה (ביוב) מכון לטיהור שופכין
 2. אלובין בע"מ
 3. אלקון מרכז מחזור (2003) בע"מ- אתר דשנים
 4. אקו-אויל חץ וירומטל בע"מ
 5. בז"ן – בתי זיקוק לנפט חיפה בע"מ
 6. גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
 7. גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ
 8. דור כימיקלים בע"מ
 9. דנו – תחנת מעבר עירית חיפה
 10. דניאלי בסביבה – קרן היסוד קרית אתא
 11. דשנים וחומרים כימיים בע"מ
 12. חברת החשמל לישראל בע"מ – תחנת הכח חיפה
 13. חיפה כימיקלים בע"מ – ייצור
 14. כרמל אולפינים בע"מ
 15. משאבים מתחדשים בע"מ – אתר חכ"ב
 16. סטרוקם בע"מ
 17. עמיר דגן מכון תערובת
 18. פז שמנים וכימיקלים בע'מ
 19. פרוטרום בע"מ
 20. ציפוי מתכת – כרומניקל בע"מ
 21. ציפוי מתכת – עמק זבולון בע"מ
 22. ש.ח. ציפוי אל חלד (2000) בע"מ
 23. שב"ח – שמנים בסיסיים חיפה בע"מ
 24. שמן תעשיות שמנים בע"מ
 25. תרו תעשיות רוקחית בע"מ

הממצאים

בניגוד להצהרות המשרד להגנת הסביבה על כך שהמפעלים הגדולים במפרץ חיפה הפחיתו את פליטת המזהמים וכי בשנת 2015 ותחילת 2016 היתה ירידה נוספת ביחס לשנת 2014 בפליטת כל המזהמים בתעשיה, ניתן לראות כי:

ב 20 מפעלים מתוך 25 מפעלים במפרץ חיפה היתה עליה בשנת 2015 בפליטה של 37 מזהמים [פירוט ב טבלה 1].

להלן כמה דוגמאות:

בז"ן חיפה פלט לאוויר בשנת 2015 יותר אתיל בנזן (70%) , בנזן (75%), טולואן (52%), קסילן (47%), מימן גופרי (35%), תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (25%) , כלור וסטירן.

גדיב פלט לאוויר בשנת 2015 יותר פורמאלדהיד (767%) ותרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (50%).

כרמל אולפינים פלט לאוויר בשנת 2015 יותר בנזן (124%), טולואן (291%), מתאן (209%) ותרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (23%).

תרו תעשיה רוקחית פלט לאוויר בשנת 2015 יותר כלור (949%), פחמנים הידרופלוארים (60%) ופחמן חד חמצני

עבור כל מפעל בנינו גרפים המציגים את המזהמים שנפלטו לסביבה ואת מגמות השינוי בשנים 2012-2015. יש לזכור כי הנתונים למפל"ס דווחו ע"י המפעלים

ראו: צפייה אינטראקטיבית בנתוני פליטות והעברות לסביבה לשנים 2012-2015, מחוז חיפה

מנתוני המפל"ס עולה כי בשנת 2015 עלתה הפליטה הכוללת לאוויר של מזהמים אחרים ממפעלי אזור מפרץ חיפה: בנזו א-פירן, מימן גופרי, סטירן ופורמאלדהיד [ראו: טבלה 2].

ההצהרות על הפחתה בזיהום האוויר מתעשיה במפרץ חיפה מתייחסות בפועל למספר מצומצם של מזהמים – תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן, תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, חומר חלקיקי PM10 ו- PM2.5 [2] .

טבלה 2 –

מזהמים שפליטתם הכוללת ממפעלים המדווחים למפל"ס במפרץ חיפה עלתה בשנת 2015:

מזהם

מדיום

שינוי בפליטה הכוללת לעומת 2014

בנזו א-פירן

אוויר

לא ניתן לחשב אחוז עליה כי לא דווח בשנת 2014

מימן גופרי

אוויר

35%

סטירן

אוויר

לא ניתן לחשב אחוז עליה כי לא דווח בשנת 2014

פורמאלדהיד

אוויר

0.5%

תרכובות אורגניות הלוגניות

שפכים

לא ניתן לחשב אחוז עליה כי לא דווח בשנת 2014

בריום

מקור מים, שפכים

5%

מפעלי מתחם בז"ן – אלקון, בתי זיקוק חיפה, גדיב, דשנים וחומרים כימיים, חיפה כימיקלים, כרמל אולפינים ושמנים בסיסיים חיפה הם האחראים הבלעדיים לפליטה של מספר מזהמים במחוז חיפה, כדוגמת בנזו א-פירן, מימן גופרי, מתיל איזובוטיל קטון, סטירן וקסילן. [טבלה 3]

טבלה 1- עלייה בפליטות ממפעלים במפרץ חיפה בשנת 2015:

מפעל

מזהם

מדיום

עלייה בכמות הפליטה בשנת 2015 בהשוואה לשנת 2014

איגוד ערים אזור חיפה (ביוב) מכון טיהור שפכים

בורון

מקור מים+שפכים

171%

TOC

מקור מים+שפכים

5%

אלובין

פחמן חד חמצני

אוויר

78%

אלקון

אבץ

שפכים

714%

אנטימון

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

ארסן

אוויר+שפכים

264%

בורון

שפכים

407%

בנזו א-פירן

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

זרחן

שפכים

328%

כלורידים

שפכים

71%

כרום

שפכים

367%

מוליבדן

אוויר+שפכים

1700%

נחושת

שפכים

958%

ניקל

אוויר+שפכים

250%

נתרן

שפכים

348%

פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

פלואורידים

שפכים

60%

קדמיום

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

קובלט

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

תרכובות אורגניות הלוגניות

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

אקו אויל חץ וירומטל

אבץ

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

בורון

שפכים

55%

חנקן

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

כלור

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

מוליבדן

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

ניקל

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

נתרן

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

TOC

שפכים

135%

בתי זיקוק חיפה

אתיל בנזן

אוויר

70%

בורון

מקור מים+שפכים

57%

בנזן

אוויר

75%

טולואן

אוויר

52%

כלור

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

כלורידים

מקור מים+שפכים

19%

מימן גופרי

אוויר

35%

סטירן

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

TOC

מקור מים+שפכים

19%

קסילן

אוויר

47%

תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן

אוויר

25%

גדות

כלור

מקור מים

דווח רק בשנת 2015***

עופרת

מקור מים

38%

גדיב

פורמאלדהיד

אוויר

767%

תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן

אוויר

50%

דור כימיקלים

בריום

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

זרחן

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

חנקן

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

נחושת

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

TOC

שפכים

182%

דנו תחנת מעבר

אבץ

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

דניאלי בסביבה

בנזן

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

פחמן דו חמצני

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

דשנים וחומרים כימיים

בריום

מקור מים+שפכים

6%

כלור

אוויר

3%

מוליבדן

מקור מים+שפכים

150%

תחנת הכוח חיפה

כלור

אוויר + ים

5183%

נחושת

ים

דווח רק בשנת 2015***

נתרן

ים+שפכים

825**

פחמנים הידרוכלורופלואורים

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

חיפה כימיקלים

ניקל

מקור מים

דווח רק בשנת 2015***

פחמן דו חמצני

אוויר

66%

פלואורידים

מקור מים

37%

בריום

מקור מים

18%

כרמל אולפינים

בורון

מקור מים

דווח רק בשנת 2015***

בנזן

אוויר

124%

טולואן

אוויר

291%

כלורידים

מקור מים+שפכים

7%

מנגן

אוויר+מקור מים

25233**

מתאן

אוויר

209%

תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן

אוויר

23%

פז שמנים

אבץ

שפכים

36%*

בריום

שפכים

75%*

מוליבדן

שפכים

דווח רק בשנת 2015***

ציפוי מתכת כרומניקל

TOC

שפכים

212%

אבץ

שפכים

86%*

עמיר דגן מכון תערובת

תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

שמן תעשיות

חנקן

שפכים

83%

שמנים בסיסיים חיפה

פחמנים הידרוכלורופלואורים

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

תרו תעשיה רוקחית

זרחן

שפכים

3032%*

חנקן

שפכים

1311%*

כלור

אוויר

949%

TOC

שפכים

1372%*

נחושת

שפכים

100%*

פחמן דו חמצני

אוויר

דווח רק בשנת 2015***

פחמנים הידרופלואורים

אוויר

60%

*בהשוואה לשנת 2013 (אין דיווח בשנת 2014)
**בהשוואה לשנת 2012 (אין דיווחים לשנים 2013-2014)
***לא דווח בשנים 2012-2014, אלא רק בשנת 2015

טבלה 3 – אחוז התרומה של מפעלים המדווחים למפל"ס לפליטת מזהמים לאוויר במפרץ חיפה:

מזהם

מפעל

תרומת המפעל לפליטת המזהם במפרץ חיפה בשנת 2015

אתיל בנזן

בתי זיקוק חיפה

68%

בנזו א-פירן

אלקון

100%

בנזן

כרמל אולפינים

52%

בריום*

חיפה כימיקלים

60%

טולואן

גדיב

37%

בתי זיקוק חיפה

29%

מימן גופרי

בתי זיקוק חיפה

100%

מנגן*

כרמל אולפינים

40%

מתיל איזובוטיל קטון

שמנים בסיסיים חיפה

100%

ניטרוס אוקסיד

דשנים וחומרים כימיים

47%

סטירן

בתי זיקוק חיפה

80%

כרמל אולפינים

20%

פורמאלדהיד

גדיב

60%

פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים

אלקון

100%

פחמנים הידרוכלורופלואורים

כרמל אולפינים

49%

בתי זיקוק חיפה

41%

קסילן

גדיב

78%

בתי זיקוק חיפה

22%

תרכובות אורגניות הלוגניות**

אלקון

100%

תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן

חיפה כימיקלים

38%

כרמל אולפינים

33.5%

בתי זיקוק חיפה

17%

*פליטה למקור מים
**העברה לשפכים

תרומת מפעלי מתחם בז"ן לפליטת מזהמים במפרץ חיפה בשנת 2015:

נספחים

לחץ/י כאן לצפייה אינטראקטיבית בנתוני פליטות והעברות לסביבה לשנים 2012-2015, מחוז חיפה

לחץ/י כאן להורדת קובץ הנתונים

בתקשורת

דו"ח: עליה בפליטות מזהמים במפרץ חיפה

עמותת אזרחים למען הסביבה: "הממצאים – בניגוד להצהרות המשרד לאיכות הסביבה" • בז"ן: "נמשכת הירידה בפליטה"

דן לביא, ישראל היום, 18.9.16

>>> להורדת הדו"ח המלא


[1] לסיכום הנתונים לגבי כל המפעלים במחוז חיפה היכנסו לכאן

[2] יש גם אי התאמה בין אחוזי הירידה במזהמים הנ"ל בין נתוני המפל"ס ובין דיווחי המשרד להגנת הסביבה: אחוזי הירידה על פי נתוני המפל"ס בתרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (-2.6%), תחמוצות חנקן (-13.7%), תחמוצות גופרית (-18%), PM10 (-30%) ואילו אחוזי הירידה עפ"י דוח איכות האוויר במפרץ חיפה – תמונת מצב, בתרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (-4%), תחמוצות חנקן (-6%), תחמוצות גופרית (-2%), PM10 (-16%)

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב