logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – פליטת מזהמים מתחבורה ותעשייה במפרץ חיפה 2012 – 2014

פליטת מזהמים מתחבורה ותעשייה במפרץ חיפה 2012 – 2014

לאחרונה פרסם איגוד ערים לסביבה איזור מפרץ חיפה את הדו"ח השנתי לשנת 2014, עברנו על נתוני איכות האויר במפרץ חיפה והשווינו אותם לשנים קודמות: 2012 ו- 2013.

האיגוד מבצע הערכה של פליטת תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, חלקיקי PM10 וחומרים אורגניים נדיפים לאוויר במפרץ חיפה, בחלוקה עפ"י התרומה היחסית של מפעלי התעשייה והתחבורה עבור כל מזהם.

למרות הדיבורים על הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה, עולה מנתוני הדו"ח כי בשנת 2014 הייתה דווקא עלייה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים ובתחמוצות חנקן לעומת 2013.

אם לא די בכך, תרומתה היחסית של התעשייה לפליטת חומרים אורגניים נדיפים לאוויר עלתה מ-41% בשנת 2013 ל-51% בשנת 2014. מה שאומר שיותר חומרים אורגניים נפלטו לאוויר מתעשייה, כלומר אין הפחתה של זיהום אוויר מהתעשייה בכל הנוגע לפליטת חומרים אורגניים נדיפים, נהפוך הוא.

בשלושת המזהמים הנוספים שנבדקו: תחמוצות גופרית וחלקיקי PM10 נראו ירידות בפליטות – וזהו דבר מבורך.

 

הנתונים במלואם:

פליטת מזהמים מתחבורה ותעשייה במפרץ חיפה 2012-2014

 

מקורות הנתונים:

דו"ח שנתי 2012, איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה

מצב איכות האוויר באזור חיפה, דו"ח שנתי 2013, איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה

מצב איכות האוויר באזור חיפה בשנת 2014, דו"ח איגוד ערים להגנת הסביבה חיפה

פורסם בדצמבר 2015

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב