logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תיקוני חקיקה

אנחנו פועלים כדי לשנות את המדיניות בקרב מקבלי החלטות, בכל הדרגים, בשלטון המקומי והמרכזי לשינוי המדיניות הסביבתית, קידום היישום של החקיקה הסביבתית והגברת האכיפה. 

 

הערות לטיוטת נוהל הגדרת מפגעי ריח מיום 2/5/22

מפגע ריח הוא אחד המפגעים המרכזיים, לא רק בגלל שהוא נפוץ מאד, אלא גם בגלל שקיומו של ריח חזק, לרוב, מעיד על הפרה כלשהי בין בקיום דרישות טכניות או חריגה מתקני זיהום שונים. עד היום אין הוראות חקיקה ברורות להגדרת המפגע שנקבע בסעיף 3 לחוק למניעת מפגעים משנת 1961 ומצב זה יוצר אי-ודאות קשה בקביעה מה ייחשב כמטרד "ריח חזק או בלתי סביר" ואיך להגדיר את עוצמתו. ביום 2.5.22 המשרד פרסם טיוטת "נוהל" הגדרת מפגעי ריח, ובתגובה הגשנו, יחד עם הקליניקה לרגולציה סביבתית באונ' בר אילן, הערות לטיוטה בה טענו כי נוהלי עבודה הם הכרחיים אבל אינם מחליפים חקיקה או אסדרה ואינם מייתרים את הצורך בה וכי יש מקום כי הגדרת מפגע ריח תעוגן בחקיקה ראשית או תקנות. 

לקריאת ההערות שלנו    

אסדרת שוק הובלת הפסולת בישראל

בחודשים האחרונים אנחנו פועלים בשיתוף עמותת אזרחים למען אוויר נקי לקידום יוזמה משותפת לשני הארגונים לאסדרת שוק הובלת הפסולת בישראל. מטרת היוזמה היא להסדיר את הובלת הפסולת בישראל, למנוע השלכה של מיליוני טונות של פסולת עירונית ופסולת בניין בשטחים הפתוחים בכל שנה, להביא להפנייתה של הפסולת לטיפול נאות ולייעל את האכיפה. היא כוללת מספר מהלכים ושינויי חקיקה ובהם הקמת מאגר לאומי לרישום קבלני איסוף פסולת, חיוב התקנת אמצעי ניטור מבוססי GPS על כלי רכב המשמשים להובלת פסולת, מעקב אחר כלי הרכב ועוד. כדי לוודא את מסירת הפסולת לאתר הפועל כחוק ייאסר על תשלום מראש לקבלני איסוף, ואלה יצטרכו לספק אסמכתא על הובלת הפסולת לאתר המוסדר, ורק לאחר מכן יוכלו לקבל את התשלום עבור ההובלה. היוזמה אומצה על ידי פורום האקלים הישראלי. הפורום, שהוקם ביוזמת נשיא המדינה יצחק הרצוג, נועד לקדם שינוי בהתנהלותה של ישראל מול משבר האקלים ולוקחים בו חלק נציגים מהחברה האזרחית, האקדמיה, הממשלה, הכנסת, השלטון המקומי, המערכת הכלכלית, התרבות, התקשורת ואנשי רוח, ומטרתו היא לקדם יוזמות פורצות דרך בתחום.

להמשך קריאה