עמותת אזרחים למען הסביבה

תעשיות אלקטרוכימיות – דרישה להקפאת הליכים 2004

הקליניקה לצדק סביבתי באונ' ת"א דרשה השבוע, בשם מס' ארגונים וישובים באיזור, הקפאת הליכי מכירת המפעל. במכתב להלן ישנה הודעה מפורשת על כוונה לפנות לערכאות משפטיות בעניין. להלן נוסח מכתב.

 

                                                                           דחוף

לכבוד                                                                                                       16/11/2004

מר אילן שלגי,

השר לאיכות הסביבה

ד"ר מיקי הרן

מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה                                                         בפקס ובדואר רשום

עו"ד צוריאל לביא

המנהל המיוחד

עו"ד הילה קרליץ

כונסת הנכסים הרשמית

מר רן קרול

א.ג.נ.,

הנדון: מפעל תעשיות אלקטרוכימיות בעכו

בשם מרשותינו, עמותת "אזרחים למען הסביבה בגליל", קיבוץ כפר מסריק ,קיבוץ עין המפרץ, עמותת "מגמה ירוקה", עמותת "תושבי כרמיאל למען הסביבה" ועמותת "הסביבה" – אגודה ישראלית לשמירת הסביבה, הרינו לפנות אליכם בנושא שבנדון  כדלקמן:

1. למפעל שבנדון הוצא צו הפסקה מינהלי ביום 15.10.03 על ידי המשרד לאיכות הסביבה, וזאת לאחר סידרת אירועים שהיוו מפגעים סביבתיים חמורים ביותר, שהתרחשו במפעל בחודשים יולי – אוקטובר 2003, ואשר בגינם אף הגיש המשרד כתב אישום כנגד חברת תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ ונושאי משרה בה.

2. למפעל הוצא צו סגירה שיפוטי וכיום לפי החלטת בית המשפט הגוף האחראי לתחזוקת המפעל הוא המשרד לאיכות הסביבה, שאף החל לפנות חלק מהחומרים המסוכנים שמצויים במפעל.

3. עילותו היצרנית של המפעל כרוכה מטבעה בזיהומים סביבתיים קשים מנשוא ובהעמדת תושבי הסביבה בסיכון גבוה בשל החומרים המסוכנים המוחזקים בו.  מר שלמה כץ, מנהל מחוז צפון של המשרד לאיכות הסביבה, הביע דעה ברורה כנגד אפשרות פתיחתו מחדש של המפעל, בין היתר, בשל הפוטנציאל הזיהומי החמור, הפגיעה במשאבי הטבע והסכנה הרת האסון הנשקפת לאוכלוסייה.

4. חרף האמור לעיל, למרשותינו נודע כי בכוונת המשרד לאיכות הסביבה למכור את המפעל על מנת לפותחו מחדש, וזאת על אף הסיכון הרב שיש בפתיחת המפעל לתושבי האזור ולסביבה וכנגד דעתם של אנשי המקצוע במשרד. זאת ועוד, למיטב ידיעת מרשותינו המגעים בין כונס הנכסים הרשמי והמשרד לאיכות הסביבה לבין קבוצת המשקיעים נמשכים והינם בשלבי סיום.

5. הננו להודיעכם, כי מרשותינו מתנגדות באופן נחרץ לפתיחתו המחודשת של המפעל ותנקוטנה בכל הדרכים המשפטיות והציבוריות העומדות לרשותן, בכדי למנוע מהלך שכזה ולהסיר את האיום שבהפעלתו המחודשת של המפעל.

6. יוער, כי תמוה הדבר, שמשא ומתן בין המשרד לאיכות הסביבה לבין היזמים הפוטנציאלים, בענין רגיש כזה שלפנינו, מתנהל בחשאי, ללא שקיפות כלשהי, כאשר מדובר במפעל אשר גרם לפגיעה כה קשה בסביבה ובתושבי הישובים הסמוכים והינו בעל פוטנציאל סיכון עתידי חמור ביותר.

7. מרשותינו מודיעות מפורשות על כוונתן לפנות לערכאות משפטיות בעניין. אשר על כן,  הינכם נדרשים להקפיא את כל המגעים והתהליכים הנוגעים בדבר.

8. כמו כן, מבקשות מרשותינו לקבל מידע מפורט מידי המשרד לאיכות הסביבה לגבי סטאטוס המגעים לפתיחתו המחודשת של המפעל, ובכלל זה את פרטיה המלאים של קבוצת היזמים אשר מתכננת להפעילו (זהותם וזהות נושאי המשרה המיועדים) והתנאים והתקנים שהוצגו בפני היזמים ע"י המשרד לאיכות הסביבה (אם בכלל). מרשתינו אף הגישה בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע בתאריך 23.7.04 אשר סורבה בכל הנוגע לקבלת מידע בדבר ההתקשרות עם היזמים הפוטנציאלים.

             בכבוד רב,

עפר קוט, עו"ד                                                        ליאת גולן, עו"ד

למידע נוסף על תעשיות אלקטרוכימיות

שתף

עוד באותו עניין